Arkiv för november 2006

Grundlagsfråga i Bålsta

torsdagen den 23 november 2006

Svenska kyrkan har en länksamling som heter ”Svenska kyrkan i media.” Där har man en länk till ett debattsvar frÃ¥n prästerna Jonas Lindgren och Marcus Holmberg pÃ¥ ett debattinlägg frÃ¥n mig 12/11 i UNT.

Vi humanister tycker självklart att alla ska få göra sin åsikt hörd och länkar alltid våra meningsmotståndare! På Humanisterna.se under Lokalt/Opinionsbildning kan man följa höstens debatter i VK och UNT i sin helhet, med länkar till samtliga inlägg.

UNT 12/11

Grundlagsfråga i Bålsta 

Nu förringar kyrkan betydelsen av gudstjänster på skoltid. Kyrkan är fri att på lika villkor sprida sin tro och sina grundläggande värderingar med samhället i övrigt, men att utnyttja skolan för detta ändamål inte förenligt med skollagen.

Ett studiebesök i en kyrka eller moské är en sak men deltagande i en gudstjänst är något helt annat. Skolan ska utbilda i religionskunskap. Ämnet är viktigt för förståelsen av vår egen tid, historiskt och för framtiden. Religionernas starka ställning och inflytande är också en av mänsklighetens ödesfrågor.

Studiebesök och föreläsare är bra, men landets moskéer räcker inte till för samma aktiviteter som kyrkan erbjuder. Förbundet Humanisterna arbetar helt ideellt och får till skillnad från andra livsåskådningssamfund inga statliga bidrag. Däremot kanaliseras statliga medel via bildningsförbund till kurser i hur religiösa samfund ska bemöta hotet från humanisterna. Religionens företrädare verkar på goda grunder vara rädda att folk ska tänka själva!

Kyrkans höga medlemstal är inget argument för att få missionera bland skolbarn. Om kyrkan inte är nöjd med barnens kunskaper i kristendom så är det en fråga mellan kyrkan och barnens föräldrar. Talet om allsidighet i ett demokratiskt samhälle haltar betänkligt också i beaktande av att kyrkans höga medlemstal grundar sig på kollektivanslutning av spädbarn och att staten driver in medlemsavgifterna. Varför överhuvudtaget betala mellan hundratusen och en kvarts miljon av sin livsinkomst för att vara med i en organisation där man inte ens delar de grundläggande idéerna?

Att göra liknelser med livsåskådningsprogram i teve och radio när man argumenterar för att representanter för olika livsåskådningar ska få dela med sig av vad de tror på i skolan är ett intellektuellt lågvattenmärke och betecknande för den bedrövliga bristen på tankeskärpa i debatten. Min relation till tevens av-och-på-knapp kan jämställas med valhemligheten. Att jag som skolbarn ska tvingas att inför mina kamrater och lärare göra min trosuppfattning känd är ett brott mot Regeringsformen 2:2. För min del avslutar jag diskussionen med att åberopa Sveriges grundlag. Jag hoppas att det är den och inte någon guds lagar som fäller utslaget i Bålsta.

Camilla Grepe
Medlem i Humanisterna

 

Luthers skrämmande människosyn

onsdagen den 22 november 2006

Den kristna reaktionära tidningen Världen Idag publicerade förra veckan en artikel med titeln Darwins skrämmande människosyn. Med utgÃ¥ngspunkt frÃ¥n hans bok ”Människans Ursprung” hävdar man att Darwin var rasist. Nu har jag inte läst just den här boken, men med tanke pÃ¥ den rasism som genomsyrade det viktorianska samhället skulle jag inte bli förvÃ¥nad om han var nedsättande mot icke-européer. Varför skulle Darwin vara annorlunda än sin samtid i det avseendet?

Däremot var Darwin en godhjärtad person, vilket inte minst framgår av hans självbiografi som jag har läst, något Värden Idag indirekt erkänner då de konstaterar att Darwin hade moraliska betänkligheter med sina slutsatser. I självbiografin skriver han helt apropå (min översättning):

”En neger bodde förresten i Edingburgh, som hade rest med Waterton (sic), och tjänade sitt uppehälle genom att stoppa upp fÃ¥glar, vilket han gjorde utmärkt: han gav mig lektioner mot betalning, och jag brukade ofta sitta med honom för han var en väldigt trevlig och intelligent man.”

I boken ”Resa kring jorden” skriver Darwin även om hur illa slavar behandlades och han upprördes över hur grymt slavägare behandlade sina slavar. Dessa slavägare var med största sannolikhet kristna eftersom ateismen inte var lika utbredd dÃ¥ som nu. Även om Darwin troligen var nedsättande mot svarta sÃ¥ var han nog trots allt bättre än sin samtid i det avseendet.

Värre var det dÃ¥ med Martin Luther, grundaren av den ideologi och människosyn som Värden Idag grundas pÃ¥. Luther var verkligen uppfylld av ett genuint hat mot judar och allt judiskt. Han gav ut en skrift med titeln ”Om judarna och deras lögner” där han föreslog följande behandling av judarna. Det är inte konstigt att Luther och hans skrift var populär i Tredje riket:

”Det första rÃ¥det är, att man tänder eld pÃ¥ deras synagogor och skolor och det som inte kan förbrännas, grävs ned och överhöljs med jord, sÃ¥ att ingen människa i all framtid upptäcker vare sig en sten eller nÃ¥gra rester.”

”Det andra rÃ¥det är, att man likasÃ¥ slÃ¥r sönder och förstör judarnas hus, ty de utövar just detsamma där, som de bedriver i sina skolor. Därför ska man kanske hÃ¥lla judarna under ett tak eller i uthus sÃ¥som zigenare, sÃ¥ att de mÃ¥ veta, att de inte är herrar i vÃ¥rt land, vilket de berömmer sig av, utan i landsflykt och fÃ¥ngna, att de ständigt mÃ¥ gallskrika och klaga inför Gud över oss.”

”Det tredje rÃ¥det är, att man ska ta alla böneböcker och talmund­skrifter frÃ¥n dem, där sÃ¥dant avguderi, sÃ¥dan lögn, förbannelse och hädelse lärs ut.”

”Det fjärde rÃ¥det är, att man förbjuder deras rabbiner med hot om livets förlust att framdeles undervisa.”

”Det femte rÃ¥det är, att man helt och hÃ¥llet upphäver judarnas gatu- och vägeskort. Ty judarna har ingenting att göra i detta land, dÃ¥ de icke är härskare eller fogdar eller köpmän eller liknande. De ska stanna hemma.”

”Det sjätte rÃ¥det är, att man förbjuder judarnas ocker och tar ifrÃ¥n dem alla kontanta tillgÃ¥ngar och klenoder i silver och guld och lägger dessa i beslag.”

”Det sjunde rÃ¥det är, att man ger de unga starka judarna och judinnorna slaga, yxa, jordhacka, spade, spinnrock, slända och lÃ¥ter dem förtjäna sitt bröd i anletes svett.”

I en tävling om vem som hade den mest skrämmande människosynen skulle Martin Luther slå Charles Darwin med hästlängder, och då har jag ändå inte tagit upp hans kallsinne för fattiga bönders lidande eller den inhumana predestinationsläran.

42% liknar religion vid smittkoppor

onsdagen den 22 november 2006

I en brittisk undersökning gjord av den kristna tankesmedjan Theos svarade 42% av de intervjuade att de instämmer i Oxfordprofessorn Richard Dawkins pÃ¥stÃ¥ende att religiös tro är lika ont som smittkoppor men bara svÃ¥rare att utrota (”Faith is one of the world’s great evils, comparable to the smallpox virus but harder to eradicate”). Undersökningen gjordes förmodligen med tanken att fÃ¥ skulle hÃ¥lla med Dawkins men resultatet blev det motsatta.

Länkar

Angående kommentarer

fredagen den 17 november 2006

Första gången du skriver en kommentar måste jag godkänna inlägget. Efter att det har godkänts kan du skriva hur många inlägg som helst. Därför är det inte säkert att ditt inlägg visas direkt. Under helgen kommer jag bara komma åt bloggen sporadiskt så ha tålamod om din kommentar inte syns momentant.

/Admin

Evolutionsteorin och värderingar

tisdagen den 14 november 2006

Kreationister brukar anklaga evolutionsteorin för att leda till rasism. Anders Gärdeborn, ordförande för den kreationistiska websidan genesis.nu hymlar t.ex inte med varför han motsätter sig evolutionsteorin:

”Med utvecklingsläran som grund stÃ¥r vi alltsÃ¥ inför ett val mellan pest och kolera – antingen rasism eller en utsuddning av det unika i människovärdet tillsammans med ett överdrivet upphöjande av djur. Därför är det inte förvÃ¥nande att bÃ¥da dessa trender är sÃ¥ tydliga i vÃ¥rt samhälle idag. De är bara en naturlig konsekvens av den grundsyn pÃ¥ vÃ¥rt ursprung som vi valt. Som kristna och skapelsetroende behöver vi inte hamna i detta dilemma. Vi är alla Guds avbilder med samma värde och med ett unikt värde i förhÃ¥llande till djuren. Med denna grund kan vi sedan konsekvent och effektivt bekämpa bÃ¥de rasism och olika former av urspÃ¥rad, militant upphöjande av djurarter.”

Ett annat vanligt argument är att 1800-talets rasbiologer och Hitler använde Darwins lagar för att rättfärdiga sin rasism. Nästa blogg kommer att handla om kristendomens roll i rasbiologin, men först vill jag skriva lite om evolutionsteorin och värderingar.

Först och främst bör man betänka att evolutionsteorin, liksom t.ex gravitationsteorin och strängteorin är vetenskapliga teorier. Det är alltså inga filosofiska teorier och berör inte filosofiska frågeställningar som meningen med livet, människovärdet eller rätt och fel. Dessa frågor ligger utanför vetenskapens domäner och därför kan inte en vetenskaplig teori uttala sig om dem. Att hävda att evolutionsteorin legitimerar rasism eller nazism är rent nonsens eftersom dessa innehåller normativa utsagor, och det ligger i saken natur att man inte kan få något som helst stöd i sådana frågor i vetenskapen.

Även om vi tänker oss för en stund att det vore möjligt att dra normativa slutsatser ur vetenskapliga teorier så bevisar inte det att evolutionsteorin är falsk. Det skulle lika gärna kunna vara så att t.ex Hitler hade rätt. Att en vetenskaplig teori leder till obehagliga slutsatser är ingen anledning att ifrågasätta teorin om den är korrekt. Anders Gärdeborn och andra kreationister må anse att det vore trevligt om evolutionsteorin var falsk, men det gör det inte så.

Kreationisternas problem med evolutionsteorin är att denna teori säger att arterna utvecklas genom naturligt urval. Eftersom man ofta förknippar naturligt urval med den starkes överlevnad (engelska ”survival of the fittest”, egentligen ”den mest anpassades överlevnad”) blir kreationister moraliskt förstörtade. De kan inte tänka sig att deras allsmäktige gud skulle kunna använda ett sÃ¥ grymt instrument för att skapa människan och därför kan de inte tro pÃ¥ evolutionsteorin.

Det finns ett ord för att bedriva skenbar vetenskaplig verksamhet utifrÃ¥n ideologiska grundteser – pseudovetenskap. Kreationism är en pseudovetenskap eftersom den med skenbart vetenskapliga argument försöker hitta angreppspunkter mot evolutionsteorin samt bevisa att arterna är skapade av sin gud. Föreningen Genesis föresprÃ¥kar den mest lÃ¥ngtgÃ¥ende kreationismen, Young Earth Creationism (YEC) som menar att jorden inte är äldre än 10 000 Ã¥r och att gud skapade allt liv pÃ¥ sju dagar som det beskrivs i moseböckerna. En mer Ã¥terhÃ¥llen variant är Old Earth Creationism (OEC) som erkänner de vetenskapliga beläggen för en gammal jord men ändÃ¥ menar att gud har skapat alla livsformer och att inga nya livsformer kan uppstÃ¥ genom evolutionära mekanismer. Grunden för bÃ¥da varianterna är att de anser att den motsäger deras kristna tro. Av ideologiska orsaker tar man därför ställning mot vetenskapen.

En liknande pseudovetenskap, mitjurinismen (även känd som Lysenkoism efter dess talesman Trofim Lysenko), dominerade länge i Sovjetunionen. Även där hade man problem med de etiska följder man trodde sig se hos evolutionsteorin. Det var inte Darwins teorier om naturligt urval som man hade problem med, utan Gregor Mendels teorier om dominanta och recessiva gener. Evolutionsteorin hade vid den här tiden börjat förena Darwins teorier med Mendels och det kunde inte bolsjevikerna acceptera. Evolutionsbiologer förpassades till Sibirien eller ”försvann”.

Såväl kreationismen som mitjurinismen är ideologiskt grundad kritik av vetenskapen och bygger på ett radikalt missförstånd om evolutionens följder. Även om evolutionsteorin säger att de mest anpassade varelserna är de som har störst chans att överleva så säger den ingenting om det är bra att det är så. I en kommande blog kommer jag att ta upp socialdarwinismen och rasbiologin som byggde på samma felaktiga antagande men åt andra hållet. Här förkastade man inte evolutionsteorin för att den sade emot den egna ideologin, utan man ansåg att evolutionsteorin bekräftade den. Med skenbart vetenskapliga argument förvrängde man evolutionsteorin för att få den att passa in i den egna politiska läran. Socialdarwinism och rasbiologi var därför också pseudovetenskaper. Att dessa läror utnyttjade evolutionsteorin för sina egna syften är därför inget argument mot evolutionsteorin som sådan utan ett argument mot att förvränga den för att kunna utnyttja den politiskt. Även kreationister förvränger för övrigt evolutionsteorin för sina syften. (Hur många gånger har man inte hört en kreationist hävda att evolutionen säger att alla arter uppkom av en slump när lagen om naturligt urval säger raka motsatsen?)

För att inte bli allt för långrandig avslutar jag med ett citat av idé- och lärdomshistorikern Hertha Hansson i boken Alkemi, Romantik och Rasvetenskap:

”Är det dÃ¥ Darwinismen som är orsaken till det onda? Nej, vi är var och en själva ansvariga för vad vi lÃ¥ter vara motiv för vÃ¥rt handlande. Om evolutionismen lär ut att de bäst anpassade är de, som har störst utsikter att överleva i kampen om tillvaron och fÃ¥ större och bättre anpassad avkomma, är det vÃ¥rt eget val om vi uppfattar det som vÃ¥r moraliska plikt att lindra effekterna av detta eller pÃ¥skynda naturens gÃ¥ng. Ansvar kan inte delegeras, inte ens till vetenskapen.”

Sverigedemokraterna och Kyrkan

lördagen den 11 november 2006

Enligt en artikel i tidningen Dagen röstade drygt en procent av dem som gÃ¥r gudstjänst nÃ¥gra gÃ¥nger per Ã¥r pÃ¥ Sverigedemokraterna (SD) i valet 2006. I valet fick partiet 2,9% sÃ¥ andelen är mindre än för befolkningen i stort. Det framgÃ¥r inte hur undersökningen är gjord och hur det sÃ¥g ut bland andra kategorier, t.ex ateister eller regelbundna gudstjänstbesökare, men Dagen är förskräckta och Theódoros Demetriádes, projektledare för invandrarfrÃ¥gor pÃ¥ Evangeliska Frikyrkan, kommenterar undersökningen med att ”Det borde vara pÃ¥ noll”.

Jag håller med den som anser att ingen borde rösta på Sverigedemokraterna men jag håller inte med om slutsatsen att andelen borde vara mindre bland gudstjänstbesökare än allmänheten i stort, snarare tvärt om!

Varför då, undrar säkert vän av ordning, SD är ju ett främlingsfientligt parti och det går väl inte ihop med det kristna kärleksbudskapet? Jag håller med om att SD är främlingsfientliga, men ser man till vad partiet vill i kyrkopolitiska frågor förstår jag inte hur någon som inte är kristen kan vilja rösta på dem.

Sverigedemokraterna är ett konservativt nationalistiskt parti som anser att svensk kultur är och bör vara starkt förknippat med den kristna läran. De betecknar sig som icke-konfessionella men tar avstånd från det sekulära samhället och vill att Svenska kyrkan ska ha en särställning framför andra (speciellt icke-kristna) samfund.

Här är några citat ur Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest 2005:

”Det svenska samhället har under de senaste decennierna genomgÃ¥tt en djupgÃ¥ende omvandling med fÃ¥ motstycken i historien. Traditioner, gemenskap, normer och moral har raserats i en allt snabbare takt och ersatts med överdriven individualism, otrygghet, destruktiv hedonism och rotlöshet. Istället för att bekämpa sekulariseringen och andra fenomen som bidragit till denna samhällsutveckling har den nuvarande kyrkoledningen till stora delar lierat sig med den samhällselit som varit pÃ¥drivande bakom den omstörtande omvandlingen av vÃ¥rt land och därigenom har man ocksÃ¥, i likhet med dessa, fjärmat sig frÃ¥n stora delar av det svenska folket och kyrkans medlemmar.”

”Svenska kyrkan skall i kraft av sin historia och betydelse för den svenska identiteten inneha en särställning och inte jämställas med andra samfund och religioner.”

”Kyrkan bör bli mer offensiv i sin inhemska mission och pÃ¥ intet sätt understödja utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige.”

Sverigedemokraterna vill alltsÃ¥ motverka sekulariseringen, öka Svenska kyrkans ”offensiva” mission i Sverige och ge Svenska kyrkan en särställning framför andra trossamfund. Man vill ocksÃ¥ värna om kristen etik enligt en sammanfattning av partiets politik:

”Vi föresprÃ¥kar en moralisk upprustning, vi värnar västerlandets kristna etik, och vi vill stärka nationalkänslan, för att pÃ¥ sÃ¥ sätt skapa en större trygghet och gemenskap inom det svenska samhället.”

Även i övrigt står SD för en tydligt kristen politik, t.ex i sitt fördömande av homosexuella äktenskap och homosexuell adoption, abortmotstånd, mm. Kort sagt för partiet en tydligt kristen politik.

För mig som ateist är det ofattbart att det finns ateister som vill stödja denna politik. Jag är snarare förvÃ¥nad över att bara 1,2% av gudstjänstbesökarna röstade pÃ¥ SD när de fick 2,9% i valet. Sverigedemokraterna för helt klart en främlingsfientlig politik, men en kristen sÃ¥dan. Om det nu mot förmodan är sÃ¥ att det finns en övervikt av ateistiska sympatisörer för partiet (Dagen har valt att inte redovisa för nÃ¥gra andra siffror än den ovan nämnda – man kan ju spekulera i varför) bör man ändra sin politik till en sekulär politik som tar avstÃ¥nd frÃ¥n kristendomen sÃ¥väl som islam och andra icke-kristna religioner.

Jag tycker att man kraftfullt bör ifrågasätta varför den som har valt att utträda ur Svenska kyrkan röstar på en politik som vill ge kyrkan större makt och inflytande över samhället. Om Sverigedemokraternas väljare tycker att Svenska kyrkan är så viktig, varför har de då gått ur? Är det ett exempel på skenhelighet (i dubbel bemärkelse) hos Sverigedemokraterna, eller finns det siffror i undersökningen som Dagen har valt att inte redovisa?

Fotnot: Jag har kontaktat Dagens reporter Hasse Boström med några frågor om undersökningen och återkommer med en uppföljning om jag får svar.

Varför är den akademiska ateismen så tyst?

söndagen den 5 november 2006

Komikern Peter Wahlbeck ställer en berättigad frÃ¥ga i en debattartikel i Aftonbladet. Religiösa kräver allt fler särlagar och särbehandlande i religionens namn, även dÃ¥ detta gÃ¥r emot vad vi anser vara rätt i vÃ¥rt civilicerade samhälle. ”Varför är den akademiska ateismen och dess betalda intellektuella sÃ¥ tysta i denna frÃ¥ga? För er borde det väl inte finnas ursäktande argument eller förmildrande omständigheter vid exempelvis könsstympning eller andra religiösa ritualer som pÃ¥verkar samhället.” frÃ¥gar Wahlbeck.

Ateistbloggen är förvisso inte akademisk eller betald av någon, utan drivs helt idéellt, men vi är inte tysta i denna fråga! Självklart ska inte övergrepp tillåtas i religionens namn. Att ens tänka tanken att religiösa ska ha särlagstiftning och tillåtas göra saker i religionens namn som vi annars inte skulle acceptera är befängt!

Svenska biståndspengar fänglsar abortläkare i Nicaragua

söndagen den 5 november 2006

Den 27 oktober läste jag i tidningen att Nicaragua infört ett totalförbud mot abort. Enligt tidningen blir inte ens vÃ¥ldtäkt, incest eller om moderns liv är i fara nÃ¥gra förmildrande omständigheter. Förlossningen ska ske till varje pris. Den som utför en abort (vare sig man är läkare eller patient) riskerar Ã¥tta Ã¥rs fängelse! Sandinisterna hade tidigare motsatt sig ett sÃ¥dant förbud, men förbudet har starkt stöd bland reaktionära religiösa krafter i samhället, sÃ¥som Vatikanen och flera frikyrkor, sÃ¥ nu när valet stÃ¥r inför dörren har man ändrat pÃ¥ sig. Lisa Hanson vid bistÃ¥ndsorganisationen Svalorna säger till TT att Noriega ”plötsligt” blivit religiös för nÃ¥gra Ã¥r sedan och därefter fÃ¥tt med sig nÃ¥gra av kyrkans män.

Så kan det gå när religionen lägger sig i politiken. Hur många kvinnor som den här lagen dödar lär det inte gå att få svart på vitt på, men man undrar hur en persons religiösa övertygelse kan tillåtas sätta sig över en annan persons frihet!? Med vilken rätt styr Vatikanen över en fattig nicaruaguansk kvinnas liv?

NÃ¥gra dagar senare läste jag att SIDA ska förnya sitt samarbete med Chiles polis. Det är ett samarbete som enligt uppgift hade lett till att polisen lyckats fÃ¥nga mÃ¥nga förbrytare. Sannolikt kommer detta samarbete i framtiden att leda till att fattiga kvinnor som utsatts för vÃ¥ldtäkt och incest grips och fängslas när de försöker göra abort – rika kvinnor kan göra abort utomlands. Sverige borde protestera högljutt mot abortförbudet. Allt bistÃ¥nd som kan medverka till att abortförbudet bibehÃ¥lls borde dras in omedelbart och endast Ã¥terupptas pÃ¥ villkor att lagen hävs!

Länk: Parlamentet röstade ja till abortförbud

Om adventsfirandet i BÃ¥lsta

lördagen den 4 november 2006

Ibland blir jag tillfrågad vad jag tycker är problemet med kyrkans närvaro i det dagliga livet. Mitt svar är:
 – Närvaron i det dagliga livet!

Harmlöst, trevligt, gulligt och rart. Alltid till hands i stort och i smått. Babysång och familjerådgivning. Discokvällar och krisgrupper. Mellan dop, bröllop och begravningar även en aktiv part i skolan med teater, adventsgudstjänst, skolavslutningar och tolkningsföreträde i religionskunskapsböckerna.

Rektorn i Västerängsskolan i Bålsta har fattat det självklara beslutet att inte fira adventsgudstjänst på skoltid. Skolan ska vara icke-konfessionell och religionsundervisningen saklig och allsidigt utformad så att varje elev kan delta.

Kyrkans folk mobiliserade omedelbart:
-”Det är absurt att inte barnen ska få se julkrubban, sjunga sånger och lyssna till några väl valda ord av prästen.” säger Mikael Oscarsson (Kd).
Men, kära nån! Man tar sig för pannan, det är inte skolans sak att se till att barnen får lyssna till ”några väl valda ord från prästen.”

Det här är en fastklibbande rest av en kult som de troende till varje pris vill behålla i skolan.  Ett försåtligt missionerande bland barn med argumentet tradition. Vilken unge vill frivilligt avstå ett jippo med kompisarna? Kallt kalkylerande utnyttjar man deras svaghet och ”traditionen” rullar på som vanligt.

Detta är problemet med kyrkans närvaro i skolan. Harmlöst, trevligt, gulligt och rart. Nej, knappast! Det är hög tid att bryta traditionen. Kyrkan och staten har gått skilda vägar, det är hög tid att kyrkan och skolan gör samma sak.

 

Publicerat på debattsidan UNT 2/11

Mer om adventsfirandet i BÃ¥lsta

lördagen den 4 november 2006

Den extrema kristna tidningen Världen Idag, med anknytning till Livets Ord, har en artikel om det de kallar ”förbudet” för elever i skolan i BÃ¥lsta att delta i adventsfirandet i kyrkan. Vad det handlar om är att rektorn för skolan har beslutat att eleverna inte ska skickas till kyrkan för att delta i en gudstjänst med anledning av advent.

Skolans läroplan och Regeringsformen ska väl gälla i den kommunala skolan? I Regeringsformen står följande:

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

Att avstå från adventsfirandet i kyrkan, oavsett om det sker av religiösa, ateistiska eller andra skäl, tvingar eleven att ge sin åskådning tillkänna. Att skicka elever till gudstjänst är därför ett brott mot regeringsformen. Står skolan över våra grundlagar? Självklart inte! Alltså ska inte skolan medverka i religiösa eller opinionsbildande sammankomster.

Vi har också skolans läroplan, Lpo 94 som fastslår att skolan ska vara konfessionsfri:

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Nu är frågan, ska våra lagar gälla i skolan eller kan skolan sätta sig över lagen? Vilka värderingar förmedlar en skola som inte följer våra demokratiskt fattade lagar? Det är väl självklart att skolan ska leva upp till både grundlag och läroplan? Om inte ens den kommunala skolan lever upp till detta, hur ska man då med bibehållen integritet kunna kritisera övergrepp som förekommer i religiösa friskolor?

Vad rektorn har gjort är inte alls att förbjuda någon att delta i adventsfirande. Det är bara det att sådant firande, särskilt i form av gudstjänst, inte ska ske på obligatorisk skoltid. Var och en som vill fira advent är naturligtvis välkommen att göra det på sin egen fritid. Såväl kristna som ateistiska föräldrar har all rätt i världen att delta i religiösa sammankomster, men de har också rätt att slippa få sådana sammankomster påprackade sina barn.

Sist jag kollade firade man första advent pÃ¥ en söndag. Hur kan det komma sig att skolan firar advent pÃ¥ en vardag? Är inte det lite av en självmotsägelse? Jag tror att den här ”traditionen” (som för övrigt bara har pÃ¥gÃ¥tt nÃ¥gra Ã¥rtionden – skolan har funnits i 20 Ã¥r) är ett sätt för kyrkan att locka till sig ungdomar. Varför skulle man annars under skoltid anordna gudstjänster för att fira nÃ¥got som under normala omständigheter firas utanför skoltid?

Varför reagerar vissa kristna så starkt mot att man tar bort religiöst tvång från skolan? Överlever inte kristendomen med mindre än att man måste tvinga religionen på människor? Det handlar inte om att förbjuda religiösa människor att utöva sin tro. Tron skall vara en privatfråga i ett demokratiskt samhälle. Jag tror inte att kristna skulle uppskatta om de kommunala skolorna skickade barnen på ateistiska föreläsningar om att gud inte finns. Reaktionerna tycks mig bottna i en oförmåga att sätta sig in i andra människors situation.

Jag kommer osökt att tänka på ett citat ur Tage Danielssons Grallimatik:

”Till och med smÃ¥ barn tror ju att Gud finns. Ska vi dÃ¥ motarbeta denna naturliga tro och avskaffa kristendomsundervisningen i vÃ¥ra skolor? Hur ska de dÃ¥ fÃ¥ veta att Gud finns?”

Jag hoppas att Bålstaskolans rektor står på sig och sätter punkt för skolans tradition att bryta mot både Regeringsformen och Läroplanen genom att skicka barnen på gudstjänst under obligatorisk skoltid.