Arkiv för kategorin 'Utveckling'

Ännu en studie visar samband mellan välfärd och ateism

lördagen den 6 augusti 2011

I artikeln Why Atheism Will Replace Religion: New Evidence sammanfattar Nigel Barber några nya rön om sambandet mellan ateism och välfärd.

Ateister är vanligast i ekonomiskt utvecklade länder, särskilt med väl utbyggt trygghetsnät. Förekomsten av ateism ökar med ökad livskvalitet. Frågan varför ateism ökar i ekonomiskt utvecklade länder är en fråga som antropologer har funderat över i 80 år. James Fraser föreslog som förklaring att vetenskapliga förutsägelser och kontroll över naturen ersätter religionen som medel att hantera osäkerheten i våra liv. Detta, menar Barber, stöds av att mer utbildade länder har högre andel ateister, och att det finns en stark korrelation mellan ateism och intelligens.

Barber skriver att människor vänder sig till religion som tröst för svårigheter och osäkerhet i sina liv. I utvecklade länder med stark social välfärd är man mindre sårbar för naturens krafter och upplever större kontroll över sitt liv. Det menar han är förklaringen till att människor blir ateister i dessa länder.

Open letter to Al Gore: Defend Science

söndagen den 21 oktober 2007

Dear Mr Al Gore,

First of all, let me congratulate you to the Nobel Peace Prize award!

Secondly, I urge you to sign the Defend Science statement. I know that others have already asked you to do this, so I don’t think I need to tell you much more about the statement as such.

I just want to point out that it won’t hurt your career to sign the statement. You have received much credibility from your work against global warming, and the Nobel Prize, of course, only adds to that credibility. You are much respected in the world and in the US. I assume that you are not interested in pursuing another election for US president, because you actually have a greater potential to impact world polity as an independent opinion leader than you would have being elected the most powerful man in the world.

So if the Christian Right movement in the US would not approve of your consignment of the statement, even if the opinion in the US would disapprove of it (which I hope they wouldn’t), you still have nothing to lose. You would still be the well-respected opinion leader you are today. Your work for science and understanding would not be affected.

But signing the statement would be a great way to advance that goal for science and understanding. Several other Nobel Laureates have already signed it. Why don’t you join them as well?

Best regards
Fredrik Bendz
Helsingborg, Sweden

Religionsneutrala helgdagar på Apoteket AB

måndagen den 21 maj 2007

Förra Ã¥ret tecknade Apoteket AB avtal med fackförbunden om religionsneutrala helgdagar. Gävlebladet rapporterar att fÃ¥ utnyttjar möjligheten, men att mÃ¥nga tycker att det är bra att den finns. Apoteket AB fÃ¥r lättare att hitta bemanning under helgerna och icke-kristna kan förlägga ledigheten när de vill – en win-win situation alltsÃ¥.

I år förhandlar SIF och Almega om att införa möjligheten att byta ut kristna helgdagar mot annan ledighet.

Välfärd, ateism och tolerans

lördagen den 9 december 2006

Det finns en tydlig koppling mellan välfärd, ateism och tolerans. The World Values Survey har studerat människors värderingar i hela världen. Efter en analys av samtliga frÃ¥gor sÃ¥g Ronald Inglehart (ordförande för The World Values Survey) och Wayne E. Baker att samtliga kunde korreleras till tvÃ¥ variabler som man kallar traditionella-sekulära värderingar (”traditional-secular values”) och överlevnads-självuttryck-värderingar (”survival-self expression values”). Genom att mappa dessa tvÃ¥ variabler i ett diagram kunde man ocksÃ¥ tydligt se kulturella mönster mellan länderna.

Lodrätt har Inglehart och Baker valt att ställa traditionella mot sekulära värderingar. Ju mer traditionella värderingar, desto längre ned i diagrammet, medan sekulära värderingar följer samma skala i motsatt riktning. Vågrätt har man ställt överlevnadsvärderingar mot självuttryck-värderingar. Ju längre till vänster på skalan, desto mer handlar folks värderingar om överlevnad och ju längre till höger, desto mer handlar värderingarna som att uttrycka och förverkliga sig själv.

Den utveckling Inglehart och Baker ser är att när länder utvecklas ekonomiskt och socialt ökar graden av sekularisering. När en generation har växt upp i ekonomisk trygghet skiftar värderingarna frÃ¥n överlevnad till självförverkligande, det som ibland kallas den ”postmaterialistiska generationen”. För denna generation är det viktigaste att uttrycka sig själv och toleransen ökar eftersom man ser olika livsstilar som olika sätt att uttrycka sig själv. Längst i den här utvecklingen har Sverige kommit, tätt följt av övriga Skandinavien.

Samtidigt som en utveckling sker mot mer sekularism och tolerans inom länderna konstaterar Ingelhart och Baker att de mer traditionella värderingarna ökar totalt sett på grund av att fattigare länder har högre nativitet. Många sekulära länder har till och med en avtagande befolkningskurva. Utvecklingen i världen i stort är därför att religionen ökar.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan välfärd, ateism och tolerans. När välfärden ökar minskar religionens roll i samhället och allt fler blir ateister. Länderna längst upp till höger är också de som har störst andel ateister i befolkningen enligt adherents.com Man kan därför med fog säga att ateism och tolerans är som ler- och långhalm.

Källor: