Sverigedemokraterna och Kyrkan

Enligt en artikel i tidningen Dagen röstade drygt en procent av dem som gÃ¥r gudstjänst nÃ¥gra gÃ¥nger per Ã¥r pÃ¥ Sverigedemokraterna (SD) i valet 2006. I valet fick partiet 2,9% sÃ¥ andelen är mindre än för befolkningen i stort. Det framgÃ¥r inte hur undersökningen är gjord och hur det sÃ¥g ut bland andra kategorier, t.ex ateister eller regelbundna gudstjänstbesökare, men Dagen är förskräckta och Theódoros Demetriádes, projektledare för invandrarfrÃ¥gor pÃ¥ Evangeliska Frikyrkan, kommenterar undersökningen med att ”Det borde vara pÃ¥ noll”.

Jag håller med den som anser att ingen borde rösta på Sverigedemokraterna men jag håller inte med om slutsatsen att andelen borde vara mindre bland gudstjänstbesökare än allmänheten i stort, snarare tvärt om!

Varför då, undrar säkert vän av ordning, SD är ju ett främlingsfientligt parti och det går väl inte ihop med det kristna kärleksbudskapet? Jag håller med om att SD är främlingsfientliga, men ser man till vad partiet vill i kyrkopolitiska frågor förstår jag inte hur någon som inte är kristen kan vilja rösta på dem.

Sverigedemokraterna är ett konservativt nationalistiskt parti som anser att svensk kultur är och bör vara starkt förknippat med den kristna läran. De betecknar sig som icke-konfessionella men tar avstånd från det sekulära samhället och vill att Svenska kyrkan ska ha en särställning framför andra (speciellt icke-kristna) samfund.

Här är några citat ur Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest 2005:

”Det svenska samhället har under de senaste decennierna genomgÃ¥tt en djupgÃ¥ende omvandling med fÃ¥ motstycken i historien. Traditioner, gemenskap, normer och moral har raserats i en allt snabbare takt och ersatts med överdriven individualism, otrygghet, destruktiv hedonism och rotlöshet. Istället för att bekämpa sekulariseringen och andra fenomen som bidragit till denna samhällsutveckling har den nuvarande kyrkoledningen till stora delar lierat sig med den samhällselit som varit pÃ¥drivande bakom den omstörtande omvandlingen av vÃ¥rt land och därigenom har man ocksÃ¥, i likhet med dessa, fjärmat sig frÃ¥n stora delar av det svenska folket och kyrkans medlemmar.”

”Svenska kyrkan skall i kraft av sin historia och betydelse för den svenska identiteten inneha en särställning och inte jämställas med andra samfund och religioner.”

”Kyrkan bör bli mer offensiv i sin inhemska mission och pÃ¥ intet sätt understödja utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige.”

Sverigedemokraterna vill alltsÃ¥ motverka sekulariseringen, öka Svenska kyrkans ”offensiva” mission i Sverige och ge Svenska kyrkan en särställning framför andra trossamfund. Man vill ocksÃ¥ värna om kristen etik enligt en sammanfattning av partiets politik:

”Vi föresprÃ¥kar en moralisk upprustning, vi värnar västerlandets kristna etik, och vi vill stärka nationalkänslan, för att pÃ¥ sÃ¥ sätt skapa en större trygghet och gemenskap inom det svenska samhället.”

Även i övrigt står SD för en tydligt kristen politik, t.ex i sitt fördömande av homosexuella äktenskap och homosexuell adoption, abortmotstånd, mm. Kort sagt för partiet en tydligt kristen politik.

För mig som ateist är det ofattbart att det finns ateister som vill stödja denna politik. Jag är snarare förvÃ¥nad över att bara 1,2% av gudstjänstbesökarna röstade pÃ¥ SD när de fick 2,9% i valet. Sverigedemokraterna för helt klart en främlingsfientlig politik, men en kristen sÃ¥dan. Om det nu mot förmodan är sÃ¥ att det finns en övervikt av ateistiska sympatisörer för partiet (Dagen har valt att inte redovisa för nÃ¥gra andra siffror än den ovan nämnda – man kan ju spekulera i varför) bör man ändra sin politik till en sekulär politik som tar avstÃ¥nd frÃ¥n kristendomen sÃ¥väl som islam och andra icke-kristna religioner.

Jag tycker att man kraftfullt bör ifrågasätta varför den som har valt att utträda ur Svenska kyrkan röstar på en politik som vill ge kyrkan större makt och inflytande över samhället. Om Sverigedemokraternas väljare tycker att Svenska kyrkan är så viktig, varför har de då gått ur? Är det ett exempel på skenhelighet (i dubbel bemärkelse) hos Sverigedemokraterna, eller finns det siffror i undersökningen som Dagen har valt att inte redovisa?

Fotnot: Jag har kontaktat Dagens reporter Hasse Boström med några frågor om undersökningen och återkommer med en uppföljning om jag får svar.

7 Responses to “Sverigedemokraterna och Kyrkan”

 1. Nihonshu Skriver:

  Jag hÃ¥ller med bÃ¥de vad gäller ateister och SD och att det borde vara fler som är kristna som röstar pÃ¥ SD (jag har inte mött en enda stark ateist i nÃ¥n av de aktiva SDare jag snackat med – bara kristna eller halvkristna typer, eller Ã¥tminstone mähän som blandar samman tradition med kristen religion pÃ¥ löpande band).

  Att vara övertygad ateist och rösta på SD är helt otänkbart pga deras extremt konformistiska och reaktionära syn på kristendomen som en viktig del av _allt_.

  Intressant nog är jag inte en ovän av SDs idag tämligen okontroversiella restriktiva syn på invandring, vilket i princip lite orättfördigt är ALLT media tar upp med SD. Det är ju SDs syn på moral och etik som får KD att te sig som värsta hippies i jämförelse som är problemet som media borde uppmärksamma. SD är ju ett superkonservativt parti som knappast står för religionsfrihetsutveckling direkt.

  SD står för gammelkristen nedlåtenhet mot allt sekulärt att jag knappast skulle vilja ta i partiet med tång ens.

 2. PositivAteist Skriver:

  Jag hÃ¥ller inte med om att SD idag har en tämligen okontroversiell syn pÃ¥ invandring. Visst, man har sÃ¥llat bort de mest korkade avarterna, som att förbjuda utomnordisk adoption och att ”repatriera” alla som kommit hit efter 1973 men studerar man deras texter noga ser man att främlingsfientligheten finns kvar. Vilken är t.ex motiveringen att förbjuda alla icke-kristna konfessionella friskolor? Antingen borde man väl förbjuda alla konfessionella friskolor eller inga alls.

  Däremot håller jag helt med i att även om man helt bortser från främlingsfientligheten så skulle jag inte ta i partiet med tång. Maken till reaktionärt parti får man leta efter. Kd framstår ju som progressiva i jämförelse!

  Jag har i alla fall tänkt följa upp den här artikeln med några fler artiklar om kristendomen och rasismen. Ibland beskyller ju kreationister evolutionsteorin för att leda till rasism (som om det skulle ha någon relevans till dess sanningshalt) och då kan det vara bra att påminna om t.ex att greve Arthur de Gobineau var kristen och Martin Luthers antisemitism. Det är ganska uppenbart tycker jag, när man ser på historien, att rasism är intimt förknippat med kristendomen.

 3. Peter Skriver:

  En stor anledning att inte rösta på Sverigedemokraterna. De blandar sin religion med politiken. Be får de gärna göra, men låt inte guds röst styra ett land.

 4. Mattias Skriver:

  Enligt min egen ringa uppfattning (som konservativ och kristen) kan SD:s försök till en kulturkonservativ och kristen framtoning möjligen ha sin rot i något av följande:

  (i) Partiledningen har insett att man, som statistiken visar, dragit få röster från just dessa grupper och försöker därför locka dem med vad man tror de vill ha.

  (ii) Man har gjort en ’marknadsanalys’ (detta är mycket vanligt och genomfördes av Ny Demokrati och Miljöpartiet pÃ¥ nittiotalet samt av Feministiskt Initiativ inför senaste valet) och sett var konkurrensen är lägst, alltsÃ¥ vilka frÃ¥gor som fÃ¥ partier är intresserade av att göra till sina.

  Detta är bara gissningar – vad jag som kristen däremot kan säga med viss bärighet är var SD:s felbedömning ligger i förhÃ¥llande till vÃ¥r relativt homogena grupps politiska kärnfrÃ¥gor. Kristna i vÃ¥r tid känner i regel betydligt större samhörighet med andra abrahamitiska religioner än med sekulära humanism. De andra tvÃ¥ abrahamitiska religionerna kritiseras av SD, som därmed sÃ¥gar av kristendomens rötter i judendomen, samtidigt som partiet har viss kontaktyta med totalitära ideologier och därmed rötter i upplysningstraditionen.

  Trevlig blogg detta förresten.

 5. Fredrik Bendz Skriver:

  Jag tror att förklaringen är enklare. SD har aldrig utmärkt sig som ett strategiskt smart parti. Hade de gjort det hade de tonat ned invandringshatet mycket tidigare än de gjorde. Jag tror att förklaringen är så enkel som att nationalkonservatism och kristendom är som ler- och långhalm.

 6. Fredrik Bendz Skriver:

  Gobineaus och andra rasisters totalitära läror har inget med Upplysningstiden att göra. De är reaktionära rörelser som drömmer sig till tiden FÖRE upplysningen. Nazismen är bara den fulländade perfektionen av 1800-talsromantikens världsbild, alltså ett avståndstagande från upplysningen.

 7. Mattias Skriver:

  Jag håller med dig om att Gobineau inte är relevant här: för det första tror jag inte att så många sverigedemokrater ens läst honom och för det andra var han ju kritisk till totalitära stater då han ansåg att dessa oundvikligen ledde till rasblandning, en uppfattning som nog skulle vara för magstark ens för de mest extrema SD-sympatisörerna.

  Les Jacobins får väl annars anses vara startskottet för moderna nationstotalitära rörelser – 1900-talets politiska utveckling hade helt enkelt inte varit möjligt utan denna i Paine, Rousseau och Robespierre rotade strömning. Här finns också redan de eviga parhästarna frihet och nationalism (efter andra världskriget oftast kallade demokrati och nationalstat) som gått som en röd tråd genom de två senaste århundradena. Herder, upplysningsman och god humanist anses numera allmänt vara fader till nationalstatsbegreppet, som i sin tur gav upphov till nationalromantiken med alla dess efterverkningar. För den som är intresserad av upplysningsnationalismen finns mycket bra litteratur att tillgå. Förutom Herders egna skrifter, finns även sekundärlitteratur.

  Du har i stort rätt i att kristendom och konservatism är som ler och långhalm i vår del av världen (eftersom konservatism förhåller sig till traditionen ser den naturligtvis annorlunda ut på andra håll), men eftersom nationalstaten är ett modernt begrepp är nationalism fortfarande problematiskt inom huvudfåran av konservatismen. Nationalkonservatismen är som sagt främst rotad i Herders nationsbygge och i hans efterföljd på kontinenten har ju stat (politisk-regional) och kyrka (abstrakt-universell) alltid varit motpoler. Många skandinaver har svårt att föreställa sig detta eftersom man växt upp med den föga lyckliga lösningen nationalstatskyrka, men då bör man ha i minnet att de Lutherska statskyrkorna (inklusive f.d. sådana, som Svenska kyrkan) utgör långt mindre än en procent av den världsvida kristenheten: är det en tillfällighet att sekulär humanism andelsmässigt är störst i just de länder som tillämpat statskyrka?

  Där tror jag att vi som konservativa kristna och sekulära humanister är överens, eftersom vi hävdar en viktig distinktion mellan stat och kyrka – SD, däremot, är ju ett parti som föresprÃ¥kar en tillbakagÃ¥ng till statskyrka och som t.o.m. vill införa vissa privilegier för Svenska kyrkan. Vi ser dock aldrig själva dessa unga män (och enstaka skÃ¥nska tanter) i kyrkan sÃ¥ de mÃ¥ste främst avse skolavslutningar o. dyl., som enligt min uppfattning (och troligen även er) lämpligast utförs i statlig regi. När ledare för alla politiska partier intervjuades av Kyrkans Tidning inför förra valet framgick att SD till skillnad frÃ¥n alla andra partier (inklusive FP, V och andra partier med tradition av kyrkokritik) egentligen inte ens hade en grundläggande uppfattning om kyrkans grundläggande lära, liv och kärnverksamhet – och dÃ¥ hade ändÃ¥ partierna fÃ¥tt välja en speciell talesman i dessa frÃ¥gor! MÃ¥nga lutheraner i Sverige läser denna tidning och denna intervju kanske är ytterligare en förklaring till varför SD inte lyckas locka praktiserande kristna väljare.

  Även humanistisk konservatism kan endast svÃ¥rligen kopplas till nationalism: minns den starka kritiken frÃ¥n konservativa statsmän under mellankrigstiden mot t.ex. NSDAP, ett parti vars nationalism ansÃ¥gs samhällsomstörtande (vilket det ju senare verkligen visade sig vara). Personligen tror jag att SD:s framgÃ¥ng i det senaste valet grundar sig mer pÃ¥ retorik än pÃ¥ innehÃ¥ll – manande till ’mindre silkesvantar, mera hÃ¥rdhandskar’ (som jag tyvärr även sett pÃ¥ denna blogg, men jag är övertygad om att ni inte menar det lika drastiskt som SD) kommer alltid att vinna Ã¥hörare bland missnöjda medborgare. Partiets moraliska grundhÃ¥llning, som den visar sig i vissa av deras sakfrÃ¥gor, vinner sÃ¥ att säga pÃ¥ att förbli oklar.

  Är nationalkonservatism och kristendom som ler och långhalm? Det är möjligt att du har rätt, du kan ju se detta mera från ett utomkyrkligt perspektiv än vad jag kan. En majoritet av västvärldens katoliker och pro-katolska protestanter ser sig annars som ofrivilligt annekterade under nationalstaten och har sin lojalitet främst med den världsvida kyrkan, vilken inte erkänner statsgränser. Teorin motsägs ju även av det som inlägget handlar om: varför SD inte lockar kristna väljare. Eller har jag missuppfattat dig?

  Ursäkta längden på inlägget, men jag är bara så glad att hitta ateister som välkomnar en diskussion i dessa frågor (detta är tyvärr ganska ovanligt ute i landet).

  Pax tecum

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.