Arkiv för september 2007

Mordhotad för att han förnekar gud

onsdagen den 12 september 2007

Den egyptiskfödde författaren Khaled El-Hawari som är bosatt i Sverige sedan 8 år tillbaka mordhotas efter att hans bok Tidelag har översatts till arabiska, rapporterar KatrineholmsKuriren. Boken utspelar sig i ett fängelse i Egypten där människor behandlas som djur, därav titeln. I boken skriver författaren att han är ateist och att man kan vara god utan att tro på gud och för det har han alltså mordhotats. Här i Sverige har någon slängt in blod genom hans brevlåda och hans systerson i Egypten har misshandlats.

El-Hawari var verksam som frilandsjournalist i sitt hemland men efter att boken har utgetts bojkottas han av egyptiska tidningar.
Kristna i Sverige är ju väldigt ivriga i att beskriva hur kristna förföljs ute i världen. Vad de inte tycks inse är att dessa förföljelser inte bara drabbar kristna, utan allt som uppfattas som ”oislamiskt”. Att ifrÃ¥gasätta guds existens är straffbart i mÃ¥nga muslimska länder. Det är inte bara kristna som drabbas av islamofascismen.

Att El-Hawari utsätts för trakasserier för att han är ateist är inte ett undantag, utan ännu ett exempel. Om det är till någon tröst kan han i alla fall glädja sig att han har gott sällskap i form av Taslima Nasrin och Salman Rushdie.

Nu hoppas jag att ledarna för de muslimska länder som protesterade mot Lars Vilks teckningar av Muhammed som rondellhund också protesterar mot att muslimer beter sig på detta intoleranta sätt, men det lär vi få skåda i stjärnorna för att se.

Hur många muslimer finns det i Sverige?

onsdagen den 12 september 2007

Ibland pÃ¥stÃ¥s att antalet muslimer i Sverige uppgÃ¥r till 400 000. I ett öppet brev till de politiska partierna valet 2006 skriver Mahmoud Aldebe att ”Islamiska samfunden beräknar antalet muslimer i Sverige drygt 470 000 personer” men definitionen av en muslim är underlig:

”Alla som genom födseln hör hemma inom en av islamisk tradition dominerad miljö, Ã¥talar islamisk trosbekännelse, tillhör ett muslimskt folk, har muslimsk härstamning, har ett egennamn som hör hemma i en islamisk tradition och som själva identifierar sig med eller betraktar sig som hörande till denna religion och tradition är muslimer”

Om kravet för att vara muslim innebär att man uppfyller alla de uppräknade kriterierna skulle dels inte svenskfödda konvertiter till islam kunna räknas som muslimer och dels skulle siffran knappast uppgÃ¥ till 470 000 personer. AlltsÃ¥ utgÃ¥r jag frÃ¥n att ”Islamiska samfunden” menar att det räcker att minst ett av kriterierna är uppfyllt. Enligt ovanstÃ¥ende definition innebär det att en ateist frÃ¥n Iran som hatar islam över allt annat klassificeras som muslim av dessa samfund. LikasÃ¥ skulle en kristen invandrare frÃ¥n en övervägande muslimsk kultur vara muslim. Det är en minst sagt besynnerlig definition.

Själv föreslår jag följande definition av en muslim. Jag anser att det är en bättre definition av flera skäl: Den räknar inte människor som förnekar den muslimska trosbekännelsen som muslimer, den räknar med muslimska konvertiter som muslimer, den definierar dig som muslim om och endast om du tror på det centrala muslimska budskapet och det är en enklare definition. Definitionen är denna: En muslim är en person som tror att Muhammed är Allahs profet och förkunnade ett budskap från Allah.

I tvÃ¥ undersökningar som utfördes av SIFO pÃ¥ uppdrag av tidningen Dagen Ã¥r 1999 och Ã¥r 2000 angav noll respektive 1% av de svarande att de trodde att Muhammed var guds profet. Alternativen var följande: ”Tror du?” ”Att det finns en högre makt”, ”Att det finns en gud”, ”Att det finns en gud och Jesus är världens frälsare”, ”PÃ¥ Allah och hans profet Muhammed”, ”Nej, inget av dessa”, ”Tveksam, vet ej”.

Eftersom den första av undersökningarna visade att noll procent trodde att Muhammed var Allahs profet och förkunnade hans budskap kan vi anta att den verkliga siffran ligger under 0,5% men om vi är generösa mot islam tyder dessa tvÃ¥ undersökningar pÃ¥ att knappt en procent av svenskarna tror att Muhammed är Allahs profet och förkunnade hans budskap. Om Sverige har 9 miljoner innevÃ¥nare uppgÃ¥r antalet muslimer till under 90 000. Antar vi att siffran ligger närmare en halv procent sÃ¥ är antalet ca 45 000 muslimer, 10% av den siffra som ”Islamiska samfunden” anger.

Vilka är då de eventuella felkällorna i undersökningarna? Den största felkällan jag kan tänka mig är att många invandrare valde att inte svara eftersom de inte ansåg sig kunna tala svenska tillräckligt bra. Många invandrare tillhör också de lägre samhällsskikten och har kanske inte något telefonnummer, eller har valt att ha mobiltelefon istället för fast abonnemang. Intervjuerna gjordes per telefon.

Dock kan vi på goda grunder avfärda att så många som 470 000 svenskar är muslimer enligt min definition. Om det vore sant skulle siffran i Dagens undersökningar ligga närmare 5% och så stor kan felkällan omöjligen vara. Dessutom skulle det innebära att det finns fler muslimer än regelbundna gudstjänstbesökare i vårt land, vilket ter sig orimligt med tanke på att den kristna traditionen är betydligt starkare än den muslimska. Troligen är 100 000 en betydligt rimligare siffra enligt underlaget, och då är det en skattning som är välvillig till islam.

Existens om Kristen välgörenhet

tisdagen den 11 september 2007

Dagens Existens handlade om kristen välgörenhet. Där det offentliga inte räcker till skapas en nisch för kristen missionsverksamhet som riktas mot de sjuka, svaga och utstötta i samhället.

Jag har några reflektioner. Först och främst all heder till de människor som ställer upp med egen fritid och pengar för att hjälpa andra. Problemet uppstår då välgörenheten blir en form av mission. Det ingår i den kristna missionsbefallningen att man ska hjälpa de svaga i samhället så ur det perspektivet är det helt OK med mission. Så länge man verkligen hjälper andra utan baktankar är allt gott och väl.

Om syftet däremot inte är att vara en god medmänniska utan att vinna själar till kristendomen är det problematiskt. Det är skamligt att samhället inte klarar av att hjälpa hemlösa, psykiskt sjuka och missbrukare. Att dessa utsatta människor tvingas in i kristendomen för att få hjälp är en del i ett större övergrepp från samhället. Ingen människa ska tvingas bli vare sig kristen, muslim eller kommunist för att få hjälp.

En annan aspekt, om än inte lika viktig, är att om man inte hjälper andra av omtanke utan för sin egen självgodhets skull och för att förhärliga gud är det ett dåligt motiv. Då hjälper man inte för att hjälpa utan av ren och skär egoism.

Jag efterfrågar fler sekulära alternativ för dessa människor att vända sig till. Härbärgen som inte har en baktanke att vinna själar för sin religion, utan där huvudsyftet är att komma tillrätta med ett samhällsproblem. Därför efterlyser jag initiativ från arbetarrörelsen, inklusive fackförbunden, och Humanisterna. När man i Lund ställde som krav för upphandlingen av ett härbärge att verksamheten skulle vara sekulär fick man inga intressenter eftersom det bara fanns religiösa organisationer som hade den här typen av verksamhet. Det är skamligt! I Helsingborg finns i alla fall Hemlösas hus som, såvitt jag vet, är helt och hållet sekulärt.

Men grundproblemet är att samhället inte räcker till. Det är ovärdigt ett välfärdsamhälle att det ska behöva finnas människor som inte har någonstans att bo. Rätten till en bostad är faktiskt inskriven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948:

Artikel 25.

  1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Finns slumpen?

lördagen den 8 september 2007

Om det förekommer slump eller inte är egentligen inte en fråga som har med ateismen att göra. I avsaknad av en gud kan världen vara antingen deterministisk eller slumpmässig. Det finns ingenting som säger att den måste vara det ena eller det andra om det inte finns gudar. Frågan är ändå intressant eftersom den ofta förekommer i debatter mellan teister och ateister.

Med slump menar jag en händelse som inte har någon orsak. Slump är motsatsen till determinism, dvs att allt har en orsak. Om allt har en orsak så betyder det att all framtid redan finns i nuet. En tänkt världsande som kände till var alla atomer i universum befinner sig idag och hur de rör sig skulle kunna räkna ut var de kommer att befinna sig i framtiden. Allt skulle vara förutbestämt. Det finns ateister som tror att världen är deterministisk på det här sättet, men de senaste 100 årens forskning visar att de har fel.

År 1930 publicerade Albert Einstein, Boris Podolsky och Nathan Rosen artikeln Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Phys. Rev. 47 777 (1935). I denna artikel menade författarna att kvantmekaniken leder till ologiska konsekvenser, den så kallade EPR-paradoxen. De framställde ett tankeexperiment som skulle bevisa att kvantmekaniken var felaktig. När man årtionden senare kunde utföra experimentet visade det sig att Einstein et al hade fel.

Ett försök att lösa EPR-paradoxen har varit att postulera att kvantteorin inte är komplett. Paradoxen uppstår enligt denna ansats av dolda variabler som vi ännu inte känner till men kommer att upptäcka i framtiden. År 1964, i artikeln On the Einstein Podolsky Rosen Paradox, Physics 1, 195 (1964), visade John Bell med det som kallas Bells Teorem att EPR-paradoxen inte kan förklaras av några dolda variabler.

Väldigt förenklat kan man beskriva en av konsekvenserna av Bells Teorem som att det faktiskt förekommer genuint slumpmässiga händelser, sÃ¥ kallad stokastisk slump. Stokastisk betyder slumpmässigt sÃ¥ begreppet är lite kaka pÃ¥ kaka, men det innebär att slumpen verkligen är slumpmässig och inte beror pÃ¥ dolda variabler – Ã¥tminstone pÃ¥ kvantnivÃ¥.

Sverige är ett anti-muslimskt land

fredagen den 7 september 2007

Idag hade statsminister Fredrik Reinfeldt ett slutet möte med ambassadörer från muslimska och arabiska länder. Enligt Reinfeldts uttalanden är syftet med mötet att visa att i Sverige lever kristna och muslimer sida vid sida. Frågan är varför Reinfeldt har utsett sig till ambassadör för sveriges kristna minoritet? Såvitt jag vet är han själv ateist. Vore det inte bättre om kristenhetens företrädare förde denna diskussion? Reinfeldt borde istället föra diskussioner om att Sveriges folk, oavsett tro eller icke-tro, lever sida vid sida med muslimer.

Reinfeldt säger även att Sverige är ett land som är tolerant mot muslimer. Det är inte korrekt. Våra grundlagar är djupt anti-muslimska. §4 i Successionsordningen (SFS 1810:0926) säger att vår statschef, Kungen, är tvingad att följa den Augsburgska trosbekännelsen:

”SÃ¥som 2 § i 1809 Ã¥rs regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sÃ¥dan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av Ã¥r 1593, antagen och förklarad är, sÃ¥lunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare frÃ¥n all successionsrätt utesluten.”

Den Augsburgska trosbekännelsen säger i sin tur att kungen skall fördöma muslimer. I portalparagrafen, I Om Gud, står nämligen att den som följer trosbekännelsen fördömer:

”…alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, sÃ¥som manikéerna, vilka antogo tvÃ¥ urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likasÃ¥ valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.”

Att Sveriges grundlag föreskriver att kungen skall fördöma muslimer är djupt odemokratiskt. VÃ¥g grundlag är en betydligt större och allvarligare kränkning av muslimer än nÃ¥gra undermÃ¥liga bilder av en provocerande ”konstnär”. Det enda rätta är att upphäva denna paragraf i successionsordningen och införa religionsfrihet för statschefen. Reinfeldt borde be de muslimska ambassadörerna om ursäkt för att vÃ¥r grundlag fördömer muslimer och lova att verka för att lagen skrivs om.

Om stark och svag ateism

torsdagen den 6 september 2007

Somliga har svårt att förstå skillnaden mellan stark och svag ateism. Därför kan det vara värt att förtydliga.

Stark ateism brukar definieras som tron att det inte finns gudar medan svag ateism är avsaknad av tro på gudar. Stark ateism är alltså en tro, medan svag ateism är en icke-tro. Detta är något som många har svårt att greppa. Jag skulle därför vilja komma med följande förtydligande som kanske är lättare att hänga med i:

En stark ateist har argument för att det inte finns några gudar. Han är övertygad om att de inte finns och han argumenterar för den ståndpunkten. En svag ateist, däremot, har inte sådana argument. Han är istället ateist för att han inte kan hitta några goda skäl att tro att teismen är sann, dvs han har inga argument för att det finns gudar.

Stark ateism är alltså en följd av att man har argument för en position, medan svag ateism är följden av att man inte har argument för en position. Denna distinktion är viktig att ha i åtanke. De flesta ateister genom historien har inte, som man kanske kan tro, argumenterat för att gudstron är falsk. Snarare argumenterar de för att det inte finns några förnuftiga skäl att tro att det finns gudar. Därför är det bättre att definiera ateism som den svaga varianten än den starka, då det är mer i överensstämmelse med hur ateister faktiskt argumenterar.

En annan anledning till att det är en bättre definition är att man då inte definierar bort någon ateist. En stark ateist saknar lika mycket som en svag ateist argument för att gudstron är sann. I den betydelsen är det ingen skillnad mellan den svaga och den starka ateisten.

Ateism.se är en sida som handlar om ateismen, inte antingen svag ateism eller stark ateism, utan både svag och stark ateism. Därför har vi valt att definiera ateism på ett sätt som inkluderar alla ateister.

Vad finns på Ateism.se?

onsdagen den 5 september 2007

Några av er som har hittat hit, till Ateistbloggen, kanske inte känner till att bloggen bara är en del i ett större sammanhang. På ateism.se finns bland annat en websida om ateismen och ett diskussionsforum som det är fritt att registrera sig i. Man behöver alltså inte vara ateist för att deltaga i diskussionerna. Det finns även en mailinglista men det är än så länge bara administratören som är medlem. Vi har inte annonserat om mailinglistan på ateism.se för att undvika spam.

De olika delarna av ateism.se fyller olika syften. Ateistiskt Forum finns till för att ateister och andra ska ha ett forum att diskutera ateism, religion, tro och vetande. Ateistbloggen är ett forum för åsikter medan websidan ska vara så objektiv som det är möjligt.

”Kristna och muslimer sida vid sida”

måndagen den 3 september 2007

AngÃ¥ende Lars Vilks rondellhund föreställande Muhammed sÃ¥ läser jag i denna artikel frÃ¥n SvD inte mindre än tre gÃ¥nger att Sverige är ett land där kristna och muslimer lever sida vid sida. ”Sverige är att land med en lÃ¥ng tradition av att kristna och muslimer lever sida vid sida i ömsesidig respekt. Vi är mÃ¥na om detta öppna samhälle. Det är nÃ¥gonting som jag är övertygad om att bÃ¥de kristna och muslimer uppskattar och är beredda att stÃ¥ upp för.” SÃ¥ säger Fredrik Reinfeldt.

Det var ju trevligt att minoriteterna kristna och muslimer lever sida vid sida i Sverige, men den icke-troende majoriteten, räknas inte vi? Spelar det någon roll om sveriges 10% kristna och 1% muslimer kommer överens om inte återstående 89% gör det?

Dessutom undrar jag hur statsminister Reinfeldts uttalande verkligen stämmer överens med verkligheten. I koncessionsordningen står att Sveriges konung måste följa den Augsburska trosbekännelsen, i vilken det står att man ska bekämpa muslimer. Är det verkligen något som tyder på en lång tradition av ömsesidig respekt mellan muslimer och kristna?

Inför religionsfrihet för kungen, det är det enda rimliga! Och statsministern borde även berätta för de obildade muslimerna i Mellanöstern att även vi ateister lever i ömsesidig respekt med muslimer.

Men muslimer som Ghassan El Daoi från Libanesiska kulturcentrumet i Örebro som intervjuas i artikeln kan jag inte ha någon respekt för. Han kräver att yttrandefriheten ska inskränkas så att det blir förbjudet att kränka de religiösas känslor. Till Ghassan säger jag bara: Om det ska vara förbjudet att kränka religiösas känslor så ska det banne mig vara förbjudet att kränka icke-religiösas känslor också. Då kommer koranen att bli totalförbjuden med tanke på alla kränkande uttalanden om oss icke-troende som finns där. Lycka till med ditt införande av islamofascism i Sverige men tro inte att jag kommer att respektera dig mer än andra fascister, dvs inte alls.

Hacked by Yaser and Sawturk Ayyildiz team

måndagen den 3 september 2007

Jag läste i Expressen att nördarna Yaser och Mongo-turk hackar svenska sites på grund av den minst sagt mediokre konstnären Lars Vilks teckningar av Muhammed som rondellhund. De är kränkta av att pedofilen och fascisten Muhammed avbildas som hund, ett orent djur för en muslim. Personligen blir jag kränkt av att ett par fjantar håller på och förstör hemsidor, speciellt eftersom herrarna Yaser och Sawturk har hackat den här sidan en gång tidigare. Det är en verklig kränkning. Eftersom det är lite väl fjantigt att bli kränkt av en bild av Muhammed så ska jag här ge hackarna en verklig anledning att känna sig kränkta.

Känsliga läsare varnas för att nedanstående text är av sexuell natur och kan uppfattas som vulgär och stötande.

Yaser, din pappa är en Ã¥sna och din mamma är en gris. Var det gott att dia en gris som barn? Lika gott som att ”dia” grannens hanhund?

Sawturk, hur känns det att din farmor och din mamma är en och samma person? Hur känns det att vara bror med sin egen farsa? Var det trevligt när han rövknullade dig? Var det gott att svälja, trots att du fick en ”dirty sanchez” varje gÃ¥ng?

Om ni inte förstår svenska kan ni be några av era kusiner i Sverige översätta åt er. För ni är så jävla inavlade, era missfoster, att ni säkert har tiotusentals kusiner. Om bara en promille av dem bor i Sverige så har ni flera släktingar att fråga om en översättning.

Att skriva denna kränkning av er nördar är säkert att inbjuda till att fÃ¥ sin sida hackad. Ni är ju sÃ¥ fega att ni gömmer er bakom anonymiteten och hackar istället för att möta en man öga mot öga. Det tror ni att det är säkert, men om ni hackar mig igen kommer jag att ta reda pÃ¥ er riktiga identitet, om den inte redan är känd, och sprida den pÃ¥ nätet. Jag ska ocksÃ¥ se till att polisen fÃ¥r del av uppgifterna sÃ¥ att ni hamnar i ett av turkiets ”pound-me-in-the-ass-prisons”. Det trÃ¥kiga är att ni antagligen skulle se det som en belöning…

Snart dags att lämna kyrkan (igen)

söndagen den 2 september 2007

Den 1/11 är sista dagen att lämna in ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Om anmälan kommer in efter detta datum måste man betala kyrkoskatt (eller avgift som det numera kallas) året ut, dvs fram till den 31/10 nästa år. För den som fortfarande är medlem i Svenska kyrkan är det dags att återigen ta ställning om man vill kvarstå som medlem eller inte.

Här är lite hjälp på vägen: uturkyrkan.se