Hur många muslimer finns det i Sverige?

Ibland påstås att antalet muslimer i Sverige uppgår till 400 000. I ett öppet brev till de politiska partierna valet 2006 skriver Mahmoud Aldebe att ”Islamiska samfunden beräknar antalet muslimer i Sverige drygt 470 000 personer” men definitionen av en muslim är underlig:

”Alla som genom födseln hör hemma inom en av islamisk tradition dominerad miljö, åtalar islamisk trosbekännelse, tillhör ett muslimskt folk, har muslimsk härstamning, har ett egennamn som hör hemma i en islamisk tradition och som själva identifierar sig med eller betraktar sig som hörande till denna religion och tradition är muslimer”

Om kravet för att vara muslim innebär att man uppfyller alla de uppräknade kriterierna skulle dels inte svenskfödda konvertiter till islam kunna räknas som muslimer och dels skulle siffran knappast uppgå till 470 000 personer. Alltså utgår jag från att ”Islamiska samfunden” menar att det räcker att minst ett av kriterierna är uppfyllt. Enligt ovanstående definition innebär det att en ateist från Iran som hatar islam över allt annat klassificeras som muslim av dessa samfund. Likaså skulle en kristen invandrare från en övervägande muslimsk kultur vara muslim. Det är en minst sagt besynnerlig definition.

Själv föreslår jag följande definition av en muslim. Jag anser att det är en bättre definition av flera skäl: Den räknar inte människor som förnekar den muslimska trosbekännelsen som muslimer, den räknar med muslimska konvertiter som muslimer, den definierar dig som muslim om och endast om du tror på det centrala muslimska budskapet och det är en enklare definition. Definitionen är denna: En muslim är en person som tror att Muhammed är Allahs profet och förkunnade ett budskap från Allah.

I två undersökningar som utfördes av SIFO på uppdrag av tidningen Dagen år 1999 och år 2000 angav noll respektive 1% av de svarande att de trodde att Muhammed var guds profet. Alternativen var följande: ”Tror du?” ”Att det finns en högre makt”, ”Att det finns en gud”, ”Att det finns en gud och Jesus är världens frälsare”, ”På Allah och hans profet Muhammed”, ”Nej, inget av dessa”, ”Tveksam, vet ej”.

Eftersom den första av undersökningarna visade att noll procent trodde att Muhammed var Allahs profet och förkunnade hans budskap kan vi anta att den verkliga siffran ligger under 0,5% men om vi är generösa mot islam tyder dessa två undersökningar på att knappt en procent av svenskarna tror att Muhammed är Allahs profet och förkunnade hans budskap. Om Sverige har 9 miljoner innevånare uppgår antalet muslimer till under 90 000. Antar vi att siffran ligger närmare en halv procent så är antalet ca 45 000 muslimer, 10% av den siffra som ”Islamiska samfunden” anger.

Vilka är då de eventuella felkällorna i undersökningarna? Den största felkällan jag kan tänka mig är att många invandrare valde att inte svara eftersom de inte ansåg sig kunna tala svenska tillräckligt bra. Många invandrare tillhör också de lägre samhällsskikten och har kanske inte något telefonnummer, eller har valt att ha mobiltelefon istället för fast abonnemang. Intervjuerna gjordes per telefon.

Dock kan vi på goda grunder avfärda att så många som 470 000 svenskar är muslimer enligt min definition. Om det vore sant skulle siffran i Dagens undersökningar ligga närmare 5% och så stor kan felkällan omöjligen vara. Dessutom skulle det innebära att det finns fler muslimer än regelbundna gudstjänstbesökare i vårt land, vilket ter sig orimligt med tanke på att den kristna traditionen är betydligt starkare än den muslimska. Troligen är 100 000 en betydligt rimligare siffra enligt underlaget, och då är det en skattning som är välvillig till islam.

One Response to “Hur många muslimer finns det i Sverige?”

  1. nisse Skriver:

    Enbart dom som är inskrivna i en muslimsk församling och praktiserar denna religion, kan räknas. Det är missvisande att kalla alla 4 – 500 000 för muslimer.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.