Ateister högre IQ än teister

Ateister har statistiskt sett högre IQ än teister. Skillnaden är i genomsnitt 5,8 poäng. Detta rapporterar Jyllands-posten med hänvisning till en amerikansk undersökning, den så kallade National Longitudinal Study of Youth, NLSY. Det är den danska forskaren Helmuth Nyborg, professor i utvecklingspsykologi, som hittat det häpnadsväckande resultatet.

Nyborgs hypotes är att människor med låg intelligens i högre grad dras till religionernas enkla svar medan intelligenta människor är mer skeptiska. Han menar också att högt begåvade människor har en tendens att förkasta bibeltro och istället välja en religion eller livsåskådning som ger högre intellektuell tillfredsställelse. En annan hjärnforskare, Dr Bente Pakkenberg gör en mer försiktig tolkning och menar att intelligenstester favoriserar vissa akademiska färdigheter som indirekt påverkar våra religiösa val.

Nyborg är kontroversiell sedan han för ett antal år sedan publicerade data som visade att män har högre IQ än kvinnor. I juni förra året blev han befriad från sin tjänst på Århus universitet, men andra forskare strömmade till Nyborgs försvar och anklagade Århus universitet för att bedriva häxjakt. I september blev han återinsatt på sin tjänst av rektorn för universitetet.

17 Responses to “Ateister högre IQ än teister”

 1. Lasse Skriver:

  Tre sorter finns ju, som bekant. Lögn, förbannad lögn och statistik.

 2. Lasse Skriver:

  Läste ”About”-sidan.

  Ateistbloggen är ett ljus i mörkret.

  Kunde inte formulerat det bättre själv. Men, det är väl de 5,8 poängen som fattas… SÃ¥ klart. Tänkte inte pÃ¥ det.

 3. Fredrik Bendz Skriver:

  Lasse, du borde läsa det du kommenterar innan du kommenterar det. För det första gör jag ingen egen tolkning utan rapporterar bara vad som står i Jyllandsposten. För det andra framgår det att Nyborg är kontroversiell samt att andra forskare gör andra tolkningar.

  Så här kommenterar Bente Pakkenberg Nyborgs forskning:
  ”Jeg betvivler ikke hans data, men jeg mener, at man bør være forsigtig med tolkningen. Det er klokkeklart, at i intelligensprøver fÃ¥r man svar pÃ¥ det, man spørger om. Prøverne favoriserer mÃ¥ske visse akademiske færdigheder, som ogsÃ¥ kan pÃ¥virke vore religiøse valg, men vi kan næppe bruge det til at sige noget om det enkelte individs tro.”

 4. Fredrik Bendz Skriver:

  Jag kan också hänvisa till Dagen:

  http://www.dagen.se/dagen/ArticlePayed.aspx?isArchive=False&ID=128086

 5. z Skriver:

  Ja, ok, iq-test, tra-la-la, men om nu Gud finns, så borde det vara mer iq att tro det än att inte tro det.

  iq-test görs av människor och har felkällor, precis som alla andra pÃ¥stÃ¥enden här i världen. 😉

 6. Fredrik Bendz Skriver:

  Intressant pÃ¥stÃ¥ende: ”om Gud finns sÃ¥ borde det vara mer IQ att tro”. Ateister har högre IQ än teister, alltsÃ¥…

  Jag hÃ¥ller med om att det finns problem med IQ-test. Det gäller inte bara om man fÃ¥r till resultat att ateister har högre IQ än teister, utan även att vita har högre IQ än svarta och att ”hispanics” har högre IQ än vita; eller att män har högre IQ än kvinnor. IQ mäter de egenskaper man har valt att mäta, och precis som Bente Pakkenberg tror jag att det är en samvarians, dvs man mäter samma egenskaper som predisponerar för ateism. Dessutom säger inte ett IQ-värde sÃ¥ mycket om man inte har med median och standardavvikelse ocksÃ¥. Förmodligen är skillnaden inom grupperna teister och ateister större än mellan dem, dvs skillnaden är inte statistiskt signifikant.

  Eftersom jag inte har läst originalartikeln kan jag inte kommentera den just nu. Jag lägger inte in så mycket värderingar i studien, bara kommenterade vad jag läst i Dagen och Jyllands-posten eftersom jag ansåg att det hade ett nyhetsvärde för bloggens läsare.

 7. l_johan_k Skriver:

  Samuels kommentar pÃ¥ Nihonshus blogg är talande…
  http://nihonshu.blogsome.com/2007/01/30/ateister-intelligentare-an-teister/#comments

 8. z Skriver:

  Eftersom atomer finns, så är det mer iq att tro det än att tro att de inte finns.

  Blev lite avhugget citerad ”…at tro DET”
  Det fattades ett ord 😉

 9. Fredrik Bendz Skriver:

  Med ditt argument vore det högre IQ att vara ateist om det inte finns någon gud, men IQ handlar inte om att tro på det som är sant utan om förmågan att lösa logiska problem. Hög IQ innebär att man är bra på att dra logiska slutsatser men det är inte i sig någon garanti för att slutsatserna är korrekta. Vad man får ut ur ett logiskt argument beror på vad man sätter in för premisser.

  Den stora skillnaden mellan teister och ateister inbillar jag mig är att teister resonerar mer känslomässigt och ateister mer logiskt när de drar sina slutsatser. Religiös tro (eng. faith) handlar ju om att tro utan bevis. Då är det föga förvånande om ateism samvarierar med hög IQ. Dessutom var ju det här en amerikansk studie och i USA är det betydligt fler hög- än lågutbildade som är ateister. Självklart påverkas resultatet i ett IQ-test av utbildning.

 10. z Skriver:

  Jag förstår undersökningens poäng:

  om man inte sÃ¥ lätt kan ”vila” i en övertygelse , ett svar, eller en känsla om evighet, samt att man är övertygad ateist, sÃ¥ följer med stor säkerhet att man kommer sluka mycket vetenskapslitteratur. Det kan jag mycket väl tänka mig.

  Man behöver fylla utrymmet: varför finns jag?, vilket är mitt ursprung?, existentiella frågor, helt enkelt.

  Fast jag och andra kristna frågar oss ofta samma saker. Tron är inte totalt kontinuerlig, den är målet för varje dag.

  z

  Ps. Ã… andra sidan slipper ni frÃ¥ga er själva töntiga frÃ¥gor som: ”Varför händer detta just mig? Jag som är sÃ¥ snäll? Vad var meningen?”

 11. Fredrik Bendz Skriver:

  Det tomrummet behöver vi väl alla fylla? Skillnaden är att ateister söker medan teister nöjer sig med att tro.

 12. Ojoj Skriver:

  Är statistiken du så hjärtligt vill informera alla om internationell?

  Större delen av världens befolkning är religiösa. Lägg nu ihop det med att större delen av världens befolkning lever i fattigdom, i brist på tillgång till utbildning. Utbildning som kan tänkas träna upp diverse förmågor som väger högt i värdering av IQ. Ringer det ngn klocka?

  Men äv. om det nu var sÃ¥ att det finns fler med lägre IQ bland religiösa, nÃ¥got som min erfarenhet inte stödjer – tvärtom är merparten av de religiösa jag känner lÃ¥ngt mer insatta i det ena & det andra än de flesta icke-religiösa jag möter – vad säger det? Att människor som är intelligenta väljer att inte tro pÃ¥ Gud eftersom de är kloka?

  Att vara mckt intelligent innebär inte att man nödvändigtvis är ett uns klok. Intelligens kan innefatta förmågor att snappa upp saker i sin omgivning. I Sverige är omgivningen högst sekulariserad & en stor del av det media spottar ut är hån mot religionen, utifrån diverse egenintressen i att förneka moral & dygd. Som inte är så popuälärt i kretsar där marknadsföring dagligen tillämpar sexuell exploatering för att maximera egna vinster.

  Kort sagt; om man snappar upp de argument man hör i sin omgivning i väst är det inte konstigt att människor som anses mer intelligenta (i den bemärkelsen att de är duktiga pÃ¥ adaption – en ofta använd definition pÃ¥ intelligens!) i väst är icke-troende.

  Men är adaption ett pålitligt mått på den genuina, självständiga intelligent du är ute efter?

  Kan en människas genuina förståelse för skillnaden mellan materiellt och andligt vara en form av intelligens som driver de bort från materialism & determinism? In i ett intresse där det andliga (det som förekommer i mig som medveten varelse) är en erkänd det av min existens och något som särkiljer mig från många levande varelser och än mer stenar & död materia.

  Intelligens är oerhört mångfassetterat. IQ-testens utformning mäter inte minst abstrakta visuella-spatiska förmågor till förståelse. Ibland kan man äv. misstänka att en kraftig förmåga till abstraktion ofta leder till att en människa missar en viktig insikt; att de abstraherar. Cogitans ergo sum samt erkännandet av den egna andliga, medvetna upplevelsens vara samt den fria viljan utan vilken vi saknar alla sanningsanspråk, inför oss själva.
  osv.

 13. Ulf Pettersson » Blog Archive » LÃ¥g utbildning, IQ och religiös tro Skriver:

  […] Viss nyare forskning förtjänar att nämnas lite mer ingÃ¥ende. MÃ¥nga bloggar har t ex rapporterat om psykologen Helmuth Nyborgs färska dansk-amerikanska undersökning som beskrivits i Jyllands-posten. Den visar att ateister i genomsnitt har 5,8 punkter högre IQ än troende. Nyborg: Min hypotes är, att människor med lÃ¥g intelligens i högre grad tilltalas av religioner, som ger säkra svar, medan människor med en hög intelligens är mer skeptiska. […]

 14. Stefan Skriver:

  Människans kamp att undvika det egna samvetet inbegriper ofta stor användning av egna intellektuella resurser. Att relativisera är sÃ¥ledes inte nÃ¥gon garant för att en människa är ärlig med sig själv. Och vad är ”intellekt” utan känsla för andra, sig själv och i avsaknad pÃ¥ moral egentligen värd?

  Ett sådant intellekt kan användas till vad som helst som råkar ligga i tiden.

  Vidare bör det poängteras att intelligens och förmÃ¥ga till anpassning ligger nära varandra. Intelligenta människor är inte sällan de som uppfattad vilka koder som gäller i samhället för att uppfattas som intelligent. Att vara ”självständig” anses ju t.ex. som intellektuellt hedersvärt. FrÃ¥gan är dÃ¥ bara vad som är mest självständigt i ett genomsekulariserat land som Sverige: att precis som merparten människor inte tro pÃ¥ Gud eller att gÃ¥ mot strömmen och tro pÃ¥ Gud.

  Slutligen söker människor trygghet på olika sätt. En del känner sig trygga när de kan hålla samvetet på håll genom upprätthållandet av en relativisrande attityd. Andra känner sig trygga i tron på att vi inte är ensamma.

  Vad gäller andra länder än de sekulariserade, där självständighet mer tycks vara tro på Gud än motsatsen, så är dessa ofta mer eller mindre fattiga och saknar utbildningsväsende osv. Således blir det gravt missvisande att påtala dessa befolkningars lägre IQ som ett derivat ur religiositeten.

  Religion är av historien att döma en av de mest uppbyggande aspekterna av människan. Det var inte främst upplysningen som t.ex. la grunden för Europas framväxt vad gäller rationalitet, effektivisering osv. utan främst katolska kyrkan. osv. Men givetvis är bilden komplex; vad menas med religiositet? Yttre förpliktelser? Folkreligion? Djupa inre övertygelser?

  Jag är övertygad om att en förytligad religiositet, som främst präglas av fokus på mänskliga och sedemässiga teman, ter sig problematisk. Här återfinns kanske också fler människor med lägre IQ. Men iofs. kanske med högre EQ. Å andra sidan är religion så mycket mer än seder och folkreligion. Därför ter sig många ateisters kritik av religion som tämligen ytlig. Väljer man nidbilder så är det lätt att kritisera.

  Genesis projektet är en sÃ¥dan nidbild a la kreationism. Det är lätt att glömma att själva pÃ¥ven t.ex. stödjer evolutionstanken och kritiserat George Bush för det ena & det andra. Inte minst inför Irak-kriget… Och sÃ¥ framträder en oehört mer nyansed och lÃ¥ngt mer komplex bild av religion.

 15. Ateistbloggen Skriver:

  Intellektuella ateister pÃ¥ frammarsh…

  Den norska kristna tidningen Magazinet har en intressant artikel om “ateismens frammarsch”. Med hänvisning till religionssociologen vid Köpenhamns universitet, Peter Lüchaus kommande bok Gudløs, menar man att det främst är ateisternas…

 16. Oscar Skriver:

  Knappast ett förvånande resultat.

  Förövrigt börjar jag bli förbannat trött på att läsa populistiskt skitsnack; ogrundat smutskastande av Iq-test, från människor som uppenbarligen inte vet något om ämnet. Folk väljer godtyckligt bland miljontals bloggar vad dom tror, sen (fel)citerar dom det som fakta.

 17. Fredrik Bendz Skriver:

  Oscar, jag vet att det inte var mig du riktade dig till med det andra stycket, men jag vill bara nämna att jag gjorde mitt yttersta för att enbart redovisa de tolkningar jag läst och inte göra någon som helst egen tolkning av resultatet.

  Sedan tycker jag att det är intressant att ateister är mer välbärgade, utbildade osv som Ojoj påpekar. Om vi antar hypotetiskt att det finns en gud borde den väl snarare belöna dem som tror än de som inte tror? Detta är alltså ett argument mot att det skulle finnas gudar.

  Ju bättre människor har det, desto mindre betydelse har religionen och ju mindre tror folk på den. Alltså är det bättre ju färre som tror. Icke-tro är förvisso inte orsaken till att samhället är bättre men det är en relativt bra måttstock, faktiskt.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.